消災吉祥神咒

消災吉祥神咒

曩謨三滿哆。母馱喃。

nā mó sān mǎn duō。mǔ tuó nán。

阿缽囉底。賀多舍。

ābō là dǐ。hè duō shě。

娑曩喃。怛姪他。唵。

suō láng nán。dá zhí tuō。ōng。

佉佉。佉呬。佉呬。

qiéqié。qié xì。qié xì。

吽吽。

hōng hōng。

入嚩囉。入嚩囉。

rù wā là。rù wā là。

缽囉入嚩囉。缽囉入嚩囉。

bō là rù wālà。bō là rù wā là。

底瑟奼。底瑟奼。

dǐ sè chà。dǐ sè chà。

瑟致哩。瑟致哩。

sè zhì lǐ。sèzhì lǐ。

娑癹吒。娑癹吒。

suō pō zhà。suō pō zhà。

扇底迦。室哩曳。

shàn dǐjiā。shì lǐ yì。

娑嚩訶

suō wà hē

ZH
返回頂端